Per fer-te soci has d'omplir aquest formulari. La quota anual és de 22 €. Els menors de 18 anys la quota és de 10 €.

OMPLIR FORMULARI PER FER-SE SOCI
COGNOMS I NOM
DATA DE NAIXEMENT
dd/mm/aaaa
ADREÇA
POBLACIÓ
CP
PROVÍNCIA
MÒBIL
TELÈFON
E-MAIL
NIF
BANC/CAIXA
Entitat
Oficina
DC
Nº de Compte
COMPTE CORRENT
SEXE
PERTANYS A L'ESCOLA DELS MOUNTAIN RUNNERS?